ntd

Notice and Take Down

Artikel 1 Meldingen

1.1 Meldingen worden gedaan door middel van het formulier dat via de website van Contrast kan worden opgevraagd. Dit formulier wordt volledig ingevuld en ondertekend door de melder per post aan Contrast verzonden.

1.2. Contrast zal in alle gevallen waarin een melding wordt gedaan die voldoet aan de eisen van deze procedure de deelnemer op de hoogte stellen van het feit dat er een melding is gedaan en van de inhoud van de melding. De mededeling zal plaatsvinden door middel van een e-mail naar het bekende e-mailadres van de deelnemer. De melder blijft anoniem tenzij de melder uitdrukkelijk aangeeft dat zijn identiteit bij de deelnemer bekend moet worden. Wanneer de melder en de deelnemer niet in goed overleg tot een oplossing komen wordt de melding in behandeling genomen. In spoedeisende gevallen kan deze stap worden overgeslagen.

1.3. Meldingen zullen in elk geval moeten voldoen aan de volgende vereisten:

Contrast wordt door de melder gevrijwaard voor alle mogelijke claims van derden die op enigerlei wijze voortvloeien uit het toe- of afwijzen van en voldoen aan een verzoek dat in de melding is opgenomen;

Indien de melding betrekking heeft op een vermeende inbreuk op een IE-recht (bijvoorbeeld auteursrecht of merkenrecht) toont de melder voldoende aan dat hij/zij rechthebbende is ten aanzien van het recht waarop een beroep wordt gedaan danwel bevoegd is om namens de rechthebbende op te treden;

De melding is duidelijk en met voldoende feiten onderbouwd;

1.4. Meldingen zullen slechts in behandeling worden genomen indien deze voldoen aan de eisen van dit reglement. Indien een melding niet aan deze vereisten voldoet, wordt de melder door Contrast in de gelegenheid gesteld om de melding aan te passen c.q. te verduidelijken. Indien de melding ook daarna niet aan de vereisten uit dit artikel voldoet, wordt de melding niet-ontvankelijk verklaard.

Artikel 2 Beslissingen

2.1. Contrast zal binnen vijf werkdagen op de melding beslissen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal Contrast de melder zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de reden voor de vertraging en de termijn waarbinnen zij verwacht de melding te kunnen beoordelen.

2.2. In geval van een melding die naar het oordeel van Contrast betrekking heeft op onmiskenbaar onrechtmatige informatie, die op grond van de heersende jurisprudentie onverwijld van internet dient te worden verwijderd, zal de beslissing onverwijld worden gegeven en tevens onverwijld worden kenbaar gemaakt aan zowel de melder als de deelnemer.

2.3. Contrast zal in overeenstemming van hetgeen in dit reglement is bepaald meldingen beoordelen.

2.4. Contrast motiveert de beslissingen en zal daarbij aan de melder en de deelnemer berichten op welke wijze zij bezwaar kunnen maken tegen de beslissing.

Artikel 3 Bezwaar

3.1 Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een beslissing. Het bezwaar dient per e-mail te worden ingediend bij Contrast en dient uiterlijk tien werkdagen nadat de beslissing is verzonden door Contrast te zijn ontvangen.

3.2 Contrast zal binnen twee werkdagen na ontvangst van het bezwaar een afschrift van het bezwaar per email verzenden aan de partij van wie het bezwaar niet afkomstig is.

3.3 In het bezwaar zal gemotiveerd worden aangeven wat de redenen zijn voor het bezwaar.

3.4 Contrast zal binnen tien werkdagen na ontvangst van het bezwaar op het bezwaar beslissen.

Artikel 4 Criteria ter beoordeling van meldingen

4.1 Meldingen worden beoordeeld in overeenstemming met Nederlands recht en zoveel mogelijk gebaseerd op de recente stand van de jurisprudentie.

4.2 Meldingen die ter beoordeling worden voorgelegd dienen betrekking te hebben op vermeend onrechtmatige informatie afkomstig van een deelnemer van Contrast. Meldingen die slechts betrekking hebben op de moraal of het fatsoen van bepaalde informatie of gedragingen worden niet in behandeling genomen.

4.3 Meldingen kunnen de volgende verzoeken bevatten:
Informatie die afkomstig is van een deelnemer moet worden verwijderd of ontoegankelijk
gemaakt; NAW-gegevens van een deelnemer moeten worden verstrekt aan de melder;
Een combinatie van deze twee varianten.

Artikel 5 Verzoeken tot ontoegankelijk maken of verwijderen van informatie

5.1 Indien een melding het verzoek bevat om informatie, die afkomstig is van een deelnemer waarmee Contrast een hostingovereenkomst is aangegaan, te verwijderen of ontoegankelijk te maken, zal Contrast dit verzoek als volgt beoordelen:

Indien de betreffende informatie naar het oordeel van Contrast onmiskenbaar onrechtmatig is, wordt een dringend verzoek verzonden aan de deelnemer om de gewraakte informatie zelf te verwijderen. Indien de deelnemer niet terstond na het doen van dit dringende verzoek de gewraakte informatie ontoegankelijk heeft gemaakt of heeft verwijderd danwel genoegzaam heeft aangetoond dat er geen sprake is van onrechtmatige informatie, zal Contrast beslissen dat de informatie onverwijld ontoegankelijk wordt gemaakt of wordt verwijderd. Contrast moet er zoveel mogelijk voor zorgen dat uitsluitend de onrechtmatige informatie wordt verwijderd;

Indien de betreffende informatie naar de mening van Contast niet onmiskenbaar onrechtmatig is, wordt het verzoek afgewezen.

5.2 Indien een melding het verzoek bevat om informatie die afkomstig is van een deelnemer waarmee Contrast een mere conduit overeenkomst is aangegaan, te verwijderen of ontoegankelijk te maken, wordt dit verzoek als volgt beoordeeld:

Indien de betreffende informatie naar het oordeel van Contrast onmiskenbaar onrechtmatig is, wordt een dringend verzoek verzonden aan de deelnemer om de gewraakte informatie zelf te verwijderen. Indien de deelnemer niet terstond na het doen van dit dringende verzoek de gewraakte informatie ontoegankelijk heeft gemaakt of heeft verwijderd danwel genoegzaam heeft aangetoond dat er geen sprake is van onrechtmatige informatie, zal Contrast beslissen dat de informatie onverwijld ontoegankelijk moet worden gemaakt of dient te worden verwijderd;

Contast is hiertoe alleen dan gehouden indien het technisch mogelijk is voor Contast om de gewraakte informatie ontoegankelijk te maken zonder daarbij ook de overige dienstverlening te onderbreken of te verstoren;

Wanneer het technisch niet mogelijk is om de gewraakte informatie ontoegankelijk te maken (zonder daarbij ook de overige dienstverlening te verstoren) zal Contrast de melder wijzen op de mogelijkheid om NAW-gegevens van de deelnemer op te vragen teneinde zelf in rechte het ontoegankelijk maken van de gewraakte informatie proberen af te dwingen;

Indien de betreffende informatie naar de mening van Contrast niet onmiskenbaar onrechtmatig is, wordt het verzoek afgewezen.

5.3 Indien het verzoek als bedoeld in het tweede lid van dit artikel betrekking heeft op het op vermeend onrechtmatige wijze aanbieden van bestanden door middel van P2P software, dient het verzoek betrekking te hebben op het aanbieden van een significante hoeveelheid vermeend onrechtmatige bestanden die gedurende langere periode zijn verspreid.

Artikel 6 Verzoeken tot verstrekking van NAW-gegevens

6.1. Indien een melding het verzoek bevat om NAW-gegevens van een deelnemer waarmee Contrast een hosting overeenkomst danwel een mere conduit overeenkomst is aangegaan aan de melder te verstrekken, wordt dit verzoek slechts toegewezen indien naar de mening van Contrast aan alle hiernavolgende voorwaarden is voldaan:
De melder heeft via Contrast een dringend verzoek gestuurd aan de deelnemer om zijn/haar NAWgegevens vrijwillig zelf te verstrekken, en de deelnemer heeft niet binnen vijf werkdagen daarna zijn/haar NAW-gegevens aan de melder verstrekt of aannemelijk gemaakt dat er geen sprake is van onrechtmatige informatie die door de deelnemer zou zijn verspreid via internet;

De melder zelf heeft niet onrechtmatig gehandeld jegens de deelnemer bij het verzamelen van gegevens welke dienen ter identificatie van de deelnemer;

De mogelijkheid dat de betreffende informatie of gedraging, op zichzelf beschouwd, onrechtmatig en schadelijk is, is aannemelijk;De melder heeft een reƫel belang aangetoond bij verkrijging van de NAW-gegevens;

Het is aannemelijk dat er in het betreffende geval geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de NAW-gegevens te achterhalen;

Een afweging van de betrokken belangen van de melder, Contrast en de deelnemer brengt mee dat het belang van de melder dient te prevaleren;

Het is buiten redelijke twijfel dat de door de melder verstrekte gegevens betrekking hebben op de gezochte contrast.

6.2. Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen een beslissing om NAW-gegevens te verstrekken worden de NAW-gegevens niet verstrekt totdat is beslist op dit bezwaar.

Artikel 7 Communicatie tussen Contrast en haar deelnemer

7.1. Alle communicatie tussen Contrast en haar deelnemer in het kader van dit reglement zal plaatsvinden d.m.v. notificatie via e-mail, tenzij in dit reglement anders is bepaald.

Artikel 8 Advies

8.1. Contrast kan bij de beoordeling van meldingen in voorkomende gevallen advies inwinnen bij een externe adviseurs. Dit kunnen deskundigen zijn op juridisch en technisch gebied, die niet verbonden zijn aan Contrast.

Delen van dit document zijn overgenomen uit de beleidsregels en klachtenprocedure van XS4ALL internet bv.daarop, en op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl

Vul hier het NTD-formulier in.