is

Contrast Network voor een fair internet

In een digitaal tijdperk waarin organisaties en individuen steeds afhankelijker worden van multinationals als Facebook, Twitter en Google, biedt Contrast een alternatief netwerk aan. Vanuit een niet-commercieel oogpunt wordt het opzetten, onderhouden en versterken van de eigen digitale identiteit ondersteund en bevorderd. Om dit te bereiken worden groepen en individuen de mogelijkheid geboden om hun servers te draaien op het Contrast-netwerk en zelf webruimte en -diensten zoals internet, chat, opslag en dergelijke op te zetten. Naast het aanbieden van een digitaal netwerk stimuleert Contrast het gebruik van middelen om veilig te internetten. Denk aan beveiligde chat, email, loggegevens en andere methoden om ongewenste bezoekers en de overheid op afstand te houden.

Om dit te stimuleren wordt er een netwerk-helpdesk opgezet waarmee gebruikers elkaar kunnen ondersteunen. Om de eigen digitale infrastructuur te complementeren wordt gewerkt aan een serie cursussen om mensen op te leiden voor het opzetten en beheren van web- en mailservers, veiligheid/firewall, afslaan van aanvallen, virtualisatie etc. Doel is politiek en techniek aan elkaar te koppelen, en tevens mensen op te leiden voor het ondersteunen van projecten.

Dit alles combineert Contrast met onderzoek naar de activiteiten van overheidsspelers zoals politie, justitie, inlichtingendiensten en haar private partners zoals bedrijven en stichtingen op het internet. Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in onder andere het witwassen van informatie afkomstig van politie, justitie en inlichtingendiensten, het zogenoemde onschuld adagium, de toetsing van maatregelen, de rechtsbescherming etc. Het onderzoek valt grofweg uiteen in de volgende onderwerpen: surveillance, huiszoeking en ontruiming.

Surveillance op het internet, denk aan #twicident bij Twitter, Facebook surveillance en andere sociale media, naast het reguliere aftappen. Huiszoeking op het internet (bezoek en kopiëren van gegevens van burgers op privépagina’s en gebiedsverboden op het internet, zwarte lijsten, etc.) Ontruiming, huisuitzetting op het internet, notice and takedown en andere acties, zoals inbeslagname van domeinen, servers etc. Meer in het algemeen onderzoek dat verricht wordt door de overheid en particuliere sector naar in beslag genomen servers of draaiende machines op het internet. De publiek–private samenwerking en bestuursrechtelijk en strafrechtelijk optreden op het internet. Maar ook samenwerking tussen justitie en universiteiten zal onderwerp van onderzoek zijn.

Dit alles met als doel om een fair internet te bevorderen, waar de publieke ruimte ook daadwerkelijk van iedereen is en ruimte wordt geboden aan diversiteit. Niet alleen technologische internetgiganten beheersen de digitale wereld, ook de overheid en haar partners patrouilleren steeds frequenter op dit terrein en eigenen zich het recht toe om te bepalen wat wel en niet mag op het internet, meestal zonder onafhankelijke toetsing. Contrast wil daar een tegenwicht aanbieden, hoe klein dat ook is.

Contrast behoudt zich het recht om mensen en organisaties, dan wel hun berichten, te weigeren die seksistisch, racistisch, fascistisch of anderzijds discriminerend van aard zijn. Contrast neemt haar verantwoordelijkheid, maar vraagt van haar gebruikers ook tijd en energie te investeren in de eigen veiligheid op het internet. Een infrastructuur of netwerk en fair internet bouw je namelijk niet alleen op. Contrast vraagt van de mensen die deelnemen aan het alternatieve netwerk ook zelf te investeren in de infrastructuur en het netwerk zodat we elkaar verstevigen.

Functioneert Contrast anders dan vergelijkbare initiatieven met dezelfde insteek? Contrast pretendeert van niet, het netwerk is niet-commercieel maar is niet gratis. Met het initiatief wordt een poging gedaan mensen aan te sporen om bewuster gebruik te maken van het internet, zowel voor zichzelf als voor anderen. Zodra de gebruikers tegen problemen aanlopen, kunnen ze gebruik maken van de helpdesk voor vragen en/of feedback. Zo leren de ‘techneuten’ waar de knelpunten liggen en helpen zij de deelnemers een stukje verder op weg. Voorbeelden hiervan zijn versleuteld e-mailen, beveiligd chatten en gegevens delen.

Alleen gezamenlijk kunnen deelnemers en techneuten het Contrast-netwerk verstevigen. En iedereen kan leren bewuster om te gaan met moderne communicatiemiddelen.